آهنگ برگشت از آلبوم رفته از دست گروه کامنت

برگشت

1

اثری از: گروه کامنت

از آلبوم:  رفته از دست

قیمت نهایی: 499 تومان 555 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
برگشت از پایان به آغاز، رفتن از سویی به سویی باز / من مدام از فکری به فکری در تغییرم، تا جایی در ذهنم باایستم / برگشت از پایان به آغاز، رفتن از سویی به سویی باز / من به دنبال سکوتی، سکوتی پر از حرفم / ...تا جایی در ذهنم باایستم / ...تو بگو تا...جایی، هست از آن ما؟ / ...تو بگو تا ...جایی، هست از آن ما؟
نظرات کاربران