آهنگ کلاغ سفید از آلبوم کلاغ سفید گروه دال

کلاغ سفید

0

اثری از: گروه دال

از آلبوم:  کلاغ سفید

قیمت نهایی: 1,500 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
زیر بار گنبد کبود
غیر سایه اش کسی نبود
سهمش از زمین فرار و درد
سهمش از هوا غبار و دود
دود....
پیش رو راه بی هدف
پشت سر شهر غم زده
پای پیاده در دل شهر
تا پل آزادی قدم زده
دل تنگ
شب سرد
سفر حسرت و یاد
وطنش بر شانه باد
زیر بار گنبد کبود
با خودش هم آشنا نبود
سهمش از زمین فرار و درد
سهمش از هوا غبار و دود
زیر بار گنبد کبود
غیر سایه اش کسی نبود
نظرات کاربران