متن آهنگ
سفر بخیر گل من که میروی با باد
زدیده میروی اما نمیروی از یاد
تمام خلوت خود را اگر نباشی تو
به یاد سرخ ترین لحظه ی تو خواهم داد
کدام دشت و دمن ؟ یا کدام باغ و چمن ؟
کجاست مقصدت ای گل ؟ کجاست مقصد باد ؟
کدام دشت و دمن ؟ یا کدام باغ و چمن ؟
کجاست مقصدت ای گل ؟ کجاست مقصد باد ؟
بیایم از پی تو گردباد اگر نبرد
مرا به همره خود سوی ناکجا آباد
می سپارمت به باد
می سپارمت به باد
می سپارمت به دست باد
سفر بخیر گل من که میروی با باد
زدیده میروی اما نمیروی از یاد
تمام خلوت خود را اگر نباشی تو
به یاد سرخ ترین لحظه ی تو خواهم داد
می سپارمت به باد
می سپارمت به باد
می سپارمت به دست باد
نظرات کاربران