متن آهنگ
دیگر چه فرقی می کند
در خوان یک یا خوان هفت
از عشق می ترسید و گفت
از عشق می ترسی و رفت
سوزاندن است و سوختن
پایانشان اما یکی ست
سوزاندن است و سوختن
پایانشان اما یکی ست
نفتی بر آتش ریختن
یا آتشی بر روی نفت
نظرات کاربران