آهنگ والس شماره 1 از آلبوم آقای بنفش گروه پالت

والس شماره 1

5

اثری از: گروه پالت

از آلبوم:  آقای بنفش

قیمت نهایی: 499 تومان 555 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
منو بشنو از دور، دلم می‌خواهدت/
هر روز با آواز، دلم می‌خواندت/

می‌گویمت به باد، باد می‌نالدت/
می‌ ریزمت به ابر، ابر می‌باردت/

می‌شینمت بمان می‌نوشمت چو چای/
می‌شینمت بمان می‌نوشمت چو چای/

چای ‌های سبز، سبزهای دور/
دور های سخت، آی عشق، آی عشق/

چهره‌ی آبی‌ات پیدا نیست/
منو بشنو از دور، دلم می‌خواهدت/

هر روز با آواز، دلم می‌خواندت/
می‌ریزمت به خاک، خاک می‌رویدت/

می‌گویمت به گل، گل می‌بویدت/
می‌گویمت به شعر، می‌خوانمت ز حفظ/

می‌گویمت به شعر، می‌خوانمت ز حفظ/
شعرهای نو، نو های دور، دورهای سخت/

آی عشق، آی عشق/
چهره‌ ی سرخت پیدا نیست
نظرات کاربران