حسین پرنیا

آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

آواز نوا

529 تومان
ساکن جان
نوازنده
دانلود

آواز ابوعطا

529 تومان
ساکن جان
نوازنده
دانلود

تصنیف اشتیاق

545 تومان
سرمه سا
نوازنده
دانلود

تصنیف ترنم

545 تومان
سرمه سا
نوازنده
دانلود

آواز دشتی

545 تومان
سرمه سا
نوازنده
دانلود

آواز شور

1599 تومان
سایه وار
نوازنده
دانلود

شعر خوانی

250 تومان
خاطره ها
نوازنده
دانلود

شاختایی

562 تومان
ترانه ها
نوازنده
دانلود

یار گلم

562 تومان
ترانه ها
نوازنده
دانلود

دختر قوچانی

562 تومان
ترانه ها
نوازنده
دانلود

گلعذاری

562 تومان
ترانه ها
نوازنده
دانلود

پاییز

1017 تومان
پادشاه فصل ها
نوازنده
دانلود

ری را

1017 تومان
پادشاه فصل ها
نوازنده
دانلود

رها

1017 تومان
پادشاه فصل ها
نوازنده
دانلود

قطعه گیلسا

545 تومان
سرمه سا
نوازنده
دانلود

تصنیف سلوک

545 تومان
سرمه سا
نوازنده
دانلود

آواز نوا

545 تومان
سرمه سا
نوازنده
دانلود

تصنیف خروش

545 تومان
سرمه سا
نوازنده
دانلود

آواز نوا

529 تومان
ساکن جان
آهنگساز
دانلود

آواز ابوعطا

529 تومان
ساکن جان
آهنگساز
دانلود

شعر خوانی

250 تومان
خاطره ها
آهنگساز
دانلود

گلعذاری

562 تومان
ترانه ها
آهنگساز
دانلود

پاییز

1017 تومان
پادشاه فصل ها
آهنگساز
دانلود

ری را

1017 تومان
پادشاه فصل ها
آهنگساز
دانلود

رها

1017 تومان
پادشاه فصل ها
آهنگساز
دانلود

آواز نوا

529 تومان
ساکن جان
تنظیم کننده
دانلود
ساکن جان
تنظیم کننده
دانلود
ساکن جان
تنظیم کننده
دانلود

آواز ابوعطا

529 تومان
ساکن جان
تنظیم کننده
دانلود

تصنیف پریشانی

529 تومان
ساکن جان
تنظیم کننده
دانلود
سایه وار
تنظیم کننده
دانلود

آواز اصفهان

1599 تومان
سایه وار
تنظیم کننده
دانلود
سایه وار
تنظیم کننده
دانلود
سایه وار
تنظیم کننده
دانلود

آواز شور

1599 تومان
سایه وار
تنظیم کننده
دانلود

تصنیف دل شیدا

1599 تومان
سایه وار
تنظیم کننده
دانلود

تصنیف مستانه

600 تومان
دَم مسیح
تنظیم کننده
دانلود

شعر خوانی

250 تومان
خاطره ها
تنظیم کننده
دانلود
بی نشان
تنظیم کننده
دانلود
بی نشان
تنظیم کننده
دانلود
خاطره ها
تنظیم کننده
دانلود