ایوب صادقی

آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

ای عاشقان

1017 تومان
و اینک عشق
نوازنده
دانلود

دور از تصور

1017 تومان
و اینک عشق
نوازنده
دانلود

چهارباغ

1017 تومان
و اینک عشق
نوازنده
دانلود

و اینک عشق

1017 تومان
و اینک عشق
نوازنده
دانلود

حس کن

1017 تومان
و اینک عشق
نوازنده
دانلود

بازا

1017 تومان
و اینک عشق
نوازنده
دانلود

جانم تویی

1017 تومان
و اینک عشق
نوازنده
دانلود

جان جانان

1017 تومان
و اینک عشق
نوازنده
دانلود

رفتن

1323 تومان
ستاره خورشید
نوازنده
دانلود

سرخوش

1323 تومان
ستاره خورشید
نوازنده
دانلود

مرثیه

1323 تومان
ستاره خورشید
نوازنده
دانلود

آذر عشق

1323 تومان
ستاره خورشید
نوازنده
دانلود

نیم روز

1323 تومان
ستاره خورشید
نوازنده
دانلود
نظرات کاربران