جهانگیر ملک

آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

قرائی

886 تومان
مرغ شباهنگ
نوازنده
دانلود

بیات ترک

1672 تومان
گریه لیلی
نوازنده
دانلود

عشق آفرین

464 تومان
چشم شب
نوازنده
دانلود

چشم شب

464 تومان
چشم شب
نوازنده
دانلود

تکرار چشم شب

464 تومان
چشم شب
نوازنده
دانلود

من بی تو

464 تومان
چشم شب
نوازنده
دانلود

فرشته

464 تومان
چشم شب
نوازنده
دانلود

نمیدانم

464 تومان
چشم شب
نوازنده
دانلود

رقص گلها

464 تومان
چشم شب
نوازنده
دانلود

افسون عشق

464 تومان
چشم شب
نوازنده
دانلود

بر باد رفته

464 تومان
چشم شب
نوازنده
دانلود

شمع خاموش

464 تومان
چشم شب
نوازنده
دانلود

ساغر نوش

500 تومان
بخت گمشده
نوازنده
دانلود

یاد آن شب

500 تومان
بخت گمشده
نوازنده
دانلود

بخت گمشده

500 تومان
بخت گمشده
نوازنده
دانلود

جام شکسته

500 تومان
بخت گمشده
نوازنده
دانلود

ستاره سحر

500 تومان
بخت گمشده
نوازنده
دانلود

ناز پری

500 تومان
بخت گمشده
نوازنده
دانلود

رقص دلدار

500 تومان
بخت گمشده
نوازنده
دانلود

عشق و جنون

500 تومان
بخت گمشده
نوازنده
دانلود

غروب عشق

500 تومان
بخت گمشده
نوازنده
دانلود

نسیم سحر

500 تومان
افسونگر
نوازنده
دانلود

دریا

500 تومان
افسونگر
نوازنده
دانلود

ماه

500 تومان
افسونگر
نوازنده
دانلود

خاطرات

500 تومان
افسونگر
نوازنده
دانلود

افسونگر

500 تومان
افسونگر
نوازنده
دانلود

فروردین

500 تومان
افسونگر
نوازنده
دانلود

گل ناز

500 تومان
افسونگر
نوازنده
دانلود

آشفته گیسو

500 تومان
افسونگر
نوازنده
دانلود

گل لاله

500 تومان
افسونگر
نوازنده
دانلود

مقدمه ی سه گاه

850 تومان
مهتاب
نوازنده
دانلود

زابل

850 تومان
مهتاب
نوازنده
دانلود

درآمد چهارگاه

646 تومان
نیاز
نوازنده
دانلود

چهار مضراب

646 تومان
نیاز
نوازنده
دانلود

آواز چهارگاه

646 تومان
نیاز
نوازنده
دانلود

گوشه ی زابل

646 تومان
نیاز
نوازنده
دانلود

گوشه ی مخالف 1

646 تومان
نیاز
نوازنده
دانلود

گوشه ی مخالف 2

646 تومان
نیاز
نوازنده
دانلود

شور 1

1100 تومان
زمرد
نوازنده
دانلود

شور 2

1100 تومان
زمرد
نوازنده
دانلود

شور 3

1100 تومان
زمرد
نوازنده
دانلود

ابوعطا 1

1100 تومان
زمرد
نوازنده
دانلود

ابوعطا 2

1100 تومان
زمرد
نوازنده
دانلود

ابوعطا 3

1100 تومان
زمرد
نوازنده
دانلود

شور

434 تومان
نوای ناب 2
نوازنده
دانلود

سه گاه

434 تومان
نوای ناب 2
نوازنده
دانلود

زابل

434 تومان
نوای ناب 2
نوازنده
دانلود

مخالف

434 تومان
نوای ناب 2
نوازنده
دانلود

ابوعطا

434 تومان
نوای ناب 2
نوازنده
دانلود

حجاز

434 تومان
نوای ناب 2
نوازنده
دانلود

ماهور

340 تومان
نوای ناب 1
نوازنده
دانلود

ضربی

340 تومان
نوای ناب 1
نوازنده
دانلود

گشایش

340 تومان
نوای ناب 1
نوازنده
دانلود

شور دشت

2100 تومان
زبان تار
نوازنده
دانلود

شور

2299 تومان
تکنوازی سنتور
نوازنده
دانلود

ابوعطا

2299 تومان
تکنوازی سنتور
نوازنده
دانلود

سه گاه

2299 تومان
تکنوازی سنتور
نوازنده
دانلود

دشتی

2299 تومان
تکنوازی سنتور
نوازنده
دانلود

درآمد

458 تومان
عشق جانسوز
نوازنده
دانلود

فرود

458 تومان
عشق جانسوز
نوازنده
دانلود

ضربی 3/4

458 تومان
عشق جانسوز
نوازنده
دانلود

درآمد 1

725 تومان
اشک گرم
نوازنده
دانلود

درآمد 2

725 تومان
اشک گرم
نوازنده
دانلود

داد . فرود

725 تومان
اشک گرم
نوازنده
دانلود

درآمد 3

725 تومان
اشک گرم
نوازنده
دانلود

درآمد دوم

725 تومان
اشک گرم
نوازنده
دانلود

داد . فرود

725 تومان
اشک گرم
نوازنده
دانلود

درآمد 4

725 تومان
اشک گرم
نوازنده
دانلود

چهار مضراب 6/8

725 تومان
اشک گرم
نوازنده
دانلود

درآمد 5

725 تومان
اشک گرم
نوازنده
دانلود

قطار . فرود

725 تومان
اشک گرم
نوازنده
دانلود